logo gietemawevers notarissen

Algemene voorwaarden van Gietema Wevers notarissen B.V.

 1. Gietema Wevers notarissen B.V. (hierna te noemen: "Gietema Wevers") is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de notarispraktijk te beoefenen alsmede om juridisch advies te verlenen en transacties te begeleiden op het gebied van het ondernemings- en rechtspersonenrecht en het vastgoedrecht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige contractuele verhouding tussen Gietema Wevers en de desbetreffende contractspartij van Gietema Wevers (iedere zodanige contractuele verhouding hierna ook te noemen: "(overeenkomst van) opdracht" en iedere contractspartij hierna ook te noemen: "cliënt"), tenzij partijen voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst anders overeenkomen.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Gietema Wevers, maar ook ten behoeve van alle personen die door middel van een houdstermaatschappij aandelen houden in Gietema Wevers (hierna te noemen: "partners") en ten behoeve van alle personen die voor Gietema Wevers werkzaam zijn en alle personen die door Gietema Wevers bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld en van alle overige personen voor wie Gietema Wevers aansprakelijk zou kunnen zijn. Dit brengt mee dat al deze personen op deze algemene voorwaarden een beroep kunnen doen. Dat geldt ook voor personen die voorheen werkzaam waren voor Gietema Wevers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Gietema Wevers hebben verlaten.
 4. Een opdracht komt tot stand met Gietema Wevers als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 5. Het staat Gietema Wevers vrij om aan haar verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door haar partners en medewerkers te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling door derden.
 6. Gietema Wevers zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle andere werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 7. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat Gietema Wevers deze heeft aanvaard. Bij de aanvaarding kan Gietema Wevers slechts worden vertegenwoordigd door aan Gietema Wevers verbonden (kandidaat-)notarissen dan wel door andere bij Gietema Wevers werkzame personen krachtens schriftelijke volmacht.
 8. Gietema Wevers kent een kantoorklachtenregeling als bedoeld in de Verordening Klachten- en geschillenregeling, welke kantoorklachtenregeling van toepassing is op de behandeling van klachten van cliënten en in te zien is op www.gietemawevers.nl.
 9. De klachten- en geschillenregeling zoals vermeld in de Verordening Klachten- en geschillenregeling is van toepassing op alle aan Gietema Wevers verleende opdrachten.
 10. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is cliënt voor de uitvoering van de opdracht het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd.
 11. Als het honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van Gietema Wevers bindend, tenzij cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont. Reisuren zijn verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. Als het honorarium tijdsevenredig wordt berekend, gelden de reisuren derhalve ook als volledig declarabele uren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 12. Verrichte werkzaamheden kunnen, als de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 13. Als de opdracht wordt beëindigd voordat Gietema Wevers de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is cliënt, behoudens schriftelijke andersluidende afspraak, honorarium verschuldigd voor de door Gietema Wevers reeds verrichte werkzaamheden. Dit honorarium bestaat uit de door Gietema Wevers reeds bestede, nog niet vergoede uren maal het geldende uurtarief van de partners en medewerkers die de werkzaamheden hebben verricht.
 14. Als de opdracht wordt beëindigd voordat Gietema Wevers de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid en de beëindiging aan cliënt kan worden toegerekend, is cliënt ongeacht andersluidende afspraken naar keuze van Gietema Wevers verschuldigd het honorarium dan wel een bedrag gelijk aan de door Gietema Wevers reeds bestede uren maal het geldende uurtarief van de partners en medewerkers die de werkzaamheden hebben verricht.
 15. Het onder 13 en 14 genoemde honorarium wordt vermeerderd met verschotten en omzetbelasting.
 16. Gietema Wevers is steeds gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt eerst verrekend met de slotdeclaratie betrekking hebbend op de verleende opdracht.
 17. Gietema Wevers is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar jaarlijks vast te stellen uurtarieven. Als sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het verlenen van een opdracht, heeft cliënt het recht de overeenkomst van opdracht te beëindigen. Van dit recht dient cliënt gebruik te maken binnen een maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven. Indien cliënt de overeenkomst van opdracht beëindigt, zal het verschuldigde honorarium worden berekend aan de hand van de niet verhoogde uurtarieven.
 18. Als de overeenkomst van opdracht bestaat tussen Gietema Wevers en meer cliënten, zijn al deze cliënten hoofdelijk verbonden voor de contractuele en alle navolgende bepalingen.
 19. Betaling van declaraties van Gietema Wevers dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is hij aan Gietema Wevers een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke (handels)rente.
 20. Cliënt is alleen van zijn betalingsverplichting jegens Gietema Wevers gekweten indien hij het verschuldigde heeft overgemaakt op een van de bankrekeningen ten name van Gietema Wevers.
 21. De betaling door of ten behoeve van cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat zelfs al wordt bij de betaling door of namens cliënt anders vermeld.
 22. Cliënt is niet bevoegd het aan Gietema Wevers verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.
 23. Indien Gietema Wevers tegen een cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, dient deze cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Gietema Wevers in verband met de invordering daadwerkelijk heeft gemaakt aan Gietema Wevers te vergoeden, met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.
 24. Indien bij de uitvoering van een opdracht van cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Gietema Wevers afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Gietema Wevers in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 25. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Gietema Wevers aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Gietema Wevers afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Gietema Wevers met die verzekering draagt.
 26. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Gietema Wevers gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
 27. Indien de uitvoering van een opdracht van cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan Gietema Wevers verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Gietema Wevers aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Gietema Wevers niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt worden gemaakt.
 28. Op de rechtsverhouding tussen Gietema Wevers en cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Gietema Wevers en cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 29. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden of ingeval van een afwijking in de Nederlandse en de Engelse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Voor consumententransacties geldt verder het volgende:

 1. Aansprakelijkheid notaris De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 2. Voorlichting over financiële gevolgen
  1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
  2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
  3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 3. Geschillenregelingen Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 4. Toepasselijk recht Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
 5. Beroeps- en gedragsregels De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Gietema Wevers notarissen B.V. is gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63087715.