logo gietemawevers notarissen

Privacyverklaring Gietema Wevers notarissen B.V.


Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.
Onze contactgegevens

Naam kantoor:   Gietema Wevers notarissen B.V.
Adres:   Prins Willem-Alexanderlaan 717
Postcode / Plaats:   7311 ST Apeldoorn
Contactpersoon AVG:   mevrouw mr. L. Koeslag-Meijer
E-mailadres:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 
Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens op voor het opmaken van een notariële akte (wettelijke grondslag) of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Persoonsgegevens in notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, dient de notaris zich aan wettelijke regels te houden. Deze hebben invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij wijzen u op het volgende:

  1. De notaris dient bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de notariële akte te zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
  2. De notaris dient bepaalde (persoons)gegevens verplicht te controleren in de Basisregistraties Personen, het Handelsregister en het Kadaster.
  3. De notaris dient verplicht uw identiteit te controleren. Wij dienen daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u op te vragen. De notaris is één van de weinige partijen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
  4. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. De notaris dient echter bepaalde documenten met (persoons)gegevens verplicht in te dienen bij onder meer het Handelsregister en het Kadaster.
  5. De notaris dient de origineel ondertekende notariële akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig te bewaren.
  6. Zodra de notariële akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, dient de notaris een nieuwe notariële akte op te maken waarin de wijziging staat.

Doeleinden en rechtsgronden verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
- het uitvoeren van opdrachten, waaronder opdrachten tot het opmaken van een notariële akte, tot het verlenen van juridisch advies en tot het begeleiden van transacties;
- het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
- het behandelen van uw sollicitatie indien u bij ons solliciteert;
- het uitvoeren van direct marketingactiviteiten, zoals de verzending van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
- andere doeleinden waarvoor u specifiek toestemming heeft gegeven.

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van een aan ons kantoor verstrekte opdracht dan wel op grond van een wettelijke taak of verplichting.

Wij ontvangen gegevens van, en vragen gegevens op bij, hoofdzakelijk de volgende bronnen:
- opdrachtgevers en andere cliënten, waaronder in voorkomend geval ook medewerkers en familieleden van die opdrachtgevers en andere cliënten;
- wederpartijen;
- adviseurs en tussenpersonen, waaronder makelaars, hypotheekadviseurs, financiële dienstverleners, accountants, fiscalisten, administratiekantoren, juristen en
organisatieadviseurs;
- (openbare) registers, waaronder het Kadaster, het Handelsregister en de Basisregistraties Personen.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derden) door, als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan in ieder geval de volgende ontvangers:
- opdrachtgevers en andere cliënten, waaronder in voorkomend geval ook medewerkers en familieleden van die opdrachtgevers en andere cliënten;
- wederpartijen;
- bij een opdracht betrokken adviseurs en tussenpersonen, waaronder makelaars, hypotheekadviseurs, financiële dienstverleners, accountants, fiscalisten,
administratiekantoren, juristen en organisatieadviseurs;
- (openbare) registers, waaronder het Kadaster, het Handelsregister en de Basisregistraties Personen;
- de belastingdienst;
- de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
- rechtbanken;
- andere notariskantoren.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet zonder uw specifieke toestemming doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het
nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het
notarisambt en de Archiefwet 1995 zijn van toepassing. Notariële akten (en de bijbehorende registers, repertoria en - zo mogelijk - kaartsystemen) worden eeuwig
bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens die zijn opgenomen in deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor wij niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte dient een
nieuwe notariële akte te worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste notariële akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet
verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt
bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een
verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten, zoals onze wettelijke geheimhoudingsplicht, zich hiertegen kunnen verzetten.

Recht van bezwaar
Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingactiviteiten kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze
rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken
kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan vernemen wij dit graag schriftelijk via de contactgegevens die zijn opgenomen in
deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Gietema Wevers notarissen B.V. is gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63087715.